Zamknij

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji o polityce cookies

Na tej stronie kupisz licencję programu AutoMapa

Umowa Licencyjna AutoMapa

UMOWA UDZIELENIA LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA AutoMapa
Definicje pojęć
UMOWA - niniejsza Umowa Licencji
PRODUCENT - Aqurat Sp. z o.o. i Geosystems Polska Sp. z o.o.
LICENCJOBIORCA - strona zawierająca niniejszą umowę z PRODUCENTEM
PRODUKT - oprogramowanie, dane i inne materiały zawarte w pakiecie AutoMapa
URZĄDZENIE - urządzenie komputerowe, na którym użytkowany jest PRODUKT
PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY licencji (LICENCJI) na używanie PRODUKTU
jedynie pod warunkiem, że LICENCJOBIORCA akceptuje wszystkie warunki zawarte
w UMOWIE. Instalując lub użytkując PRODUKT LICENCJOBIORCA wskazuje swoją
akceptację UMOWY.
ZACHOWANIE WŁASNOŚCI I UDZIELENIE LICENCJI
Wszelkie prawa nie udzielone wprost w UMOWIE pozostają prawami PRODUCENTA.
PRODUKT jest własnością PRODUCENTA oraz firm licencjonujących swoje prawa
PRODUCENTOWI i jako taki pozostaje pod ochroną odpowiednich praw autorskich.
PRODUCENT i jego licencjodawcy zachowują wyłączne prawa, tytuł i własność do
kopii PRODUKTU. Niniejszym PRODUCENT udziela LICENCJOBIORCY niewyłącznej
LICENCJI na używanie PRODUKTU na warunkach niniejszej UMOWY bez prawa
sublicencji. LICENCJOBIORCA zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla
zabezpieczenia PRODUKTU przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją,
dystrybucją i publikacją.

DOZWOLONE UŻYCIA
a) LICENCJOBIORCA może zainstalować i użytkować PRODUKT tylko na jednym
URZĄDZENIU i tylko w przypadku, gdy URZĄDZENIE to jest własnością
LICENCJOBIORCY i jest wykorzystywane do jego własnych potrzeb.
b) LICENCJOBIORCA może wykonać dwie kopie zapasowe PRODUKTU.
c) W przypadku nabycia PRODUKTU wraz z URZĄDZENIEM (LICENCJA OEM)
LICENCJOBIORCA ma prawo używać PRODUKT wyłącznie na tym URZĄDZENIU.
LICENCJOBIORCA może przenieść prawa i obowiązki wynikające z LICENCJI OEM
tylko wraz z przeniesieniem własności URZĄDZENIA.

UŻYCIA NIEDOZWOLONE
a) LICENCJOBIORCA nie ma prawa PRODUKTU sprzedać, wypożyczyć, wynająć,
sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania,
w całości lub w cześci, prezentować publicznie ani umożliwiać dostęp do
PRODUKTU osobom nie posiadającym LICENCJI na użytkowanie PRODUKTU.
b) LICENCJOBIORCA nie ma prawa rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować
oprogramowania zawartego w PRODUKCIE, ani też czynić prób złamania,
usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających PRODUKT.
c) LICENCJOBIORCA nie ma prawa usuwać ani zmieniać oznaczeń PRODUCENTA ani
znaków towarowych na PRODUKCIE.

ZAKOŃCZENIE UMOWY
LICENCJOBIORCA może rozwiązać UMOWĘ w każdej chwili poprzez zwrot
kompletnego PRODUKTU do PRODUCENTA. PRODUCENT może rozwiązać UMOWĘ z powodu
istotnego naruszenia UMOWY przez LICENCJOBIORCĘ. Zakończenie UMOWY po
okresie gwarancyjnym nie skutkuje zwrotem kwoty zapłaconej za LICENCJĘ.

OGRANICZONA GWARANCJA
PRODUCENT gwarantuje, że media na których dostarcza PRODUKT są i pozostaną
wolne od defektów materiałowych lub wykonawczych podczas normalnego
użytkowania przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu. W
przypadku stwierdzenia wad, które nie powstały z winy użytkownika, PRODUCENT
według własnej decyzji wymieni PRODUKT na wolny od wad lub zwróci cenę
zapłaconą przez LICENCJOBIORCĘ. PRODUCENT dołożył wszelkich starań aby
dostarczyć PRODUKT wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne
działanie. Niemniej jednak LICENCJOBIORCA akceptuje fakt, że PRODUKT może
zawierać pewna liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości.
Dlatego też PRODUCENT ani jego odpowiedni licencjodawcy nie zachęcają do
polegania na danych i funkcjach zawartych w PRODUKCIE. LICENCJOBIORCA
powinien zawsze weryfikować dane z innymi informacjami i mapami. Dane
zawarte w PRODUKCIE mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. PRODUCENT nie
gwarantuje zgodności PRODUKTU z potrzebami lub oczekiwaniami LICENCJOBIORCY,
użytkowania PRODUKTU bez zakłóceń, ani też, że nieprawidłowości będą lub
mogą być usunięte. Dla wygody LICENCJOBIORCY w PRODUKCIE zawarte zostały
liczne technologie programistyczne, takie jak na przykład wyznaczanie
najszybszej drogi z miejsca A do B. Technologie te dostarczone są na
zasadzie "TAKI JAKI JEST", bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury.
PRODUCENT i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu
jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów tych technologii lub ich
zastosowania w PRODUKCIE. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym
WYŁĄCZONA. Za wyjątkiem wyżej wymienionych ograniczonych gwarancji, PRODUKT
dostarczony jest na zasadzie "TAKI JAKI JEST", bez żadnych gwarancji,
wyrażonych ani domniemanych, włącznie z ale nie ograniczając się do
domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów.

WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Całkowita odpowiedzialność PRODUCENTA i całkowite odszkodowanie
LICENCJOBIORCY w czasie trwania okresu gwarancyjnego stanowi wymiana
PRODUKTU lub zwrot opłaty licencyjnej opisane powyżej w ograniczonej
gwarancji. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania PRODUKTU przez
LICENCJOBIORCĘ, nawet jeśli PRODUCENT zostanie poinformowany, że istnieje
możliwość powstania takich szkód.

ZRZECZENIE SIĘ
Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony PRODUCENTA w dochodzeniu swoich
praw lub odszkodowań wynikających z UMOWY nie może być uznane za zrzeczenie
się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez
PRODUCENTA.

HIERARCHIA WAŻNOŚCI
Warunki zawarte w niniejszej UMOWIE będą traktowane jako ważniejsze niż
ewentualne kolidujące z nimi warunki zawarte w dokumentach zamówienia,
zakupu lub innych porozumieniach o ile strony UMOWY nie ustalą inaczej.

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWNA
Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z niniejszą UMOWĄ będą
rozstrzygane zgodnie z prawem handlowym kraju, w którym zakupiono licencję
za wyjątkiem praw autorskich, patentowych oraz ochrony znaków towarowych. Te
zaś będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami
i konwencjami międzynarodowymi.

CAŁOŚĆ UMOWY
Strony zgadzają się, że niniejsza UMOWA stanowi wyłączne i kompletne
porozumienie pomiędzy stronami w sprawie, której dotyczy, zastępuje wszelkie
poprzedzające ją UMOWY, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy PRODUCENTEM i
LICENCJOBIORCĄ oraz, że jest ważna, skuteczna i wiążąca obie strony UMOWY.

Najnowsza AutoMapa dla systemu Windows ,Android oraz iOs to dokładne mapy nawigacyjne Polski i Europy z punktowymi adresami, rozbudowaną bazą POI, dokładnym pokryciem siatki dróg i trójwymiarowymi wizualizacjami obiektów.